Volební program

8/30/2018

Společný volební program obou kandidátek spolku VIZZE 2022

Důvody vzniku našeho spolku byly různé, ale měly společného jmenovatele. Tím je komplexní rozvoj naší obce a jejího okolí ve všech sférách veřejného života.

Víme, že se toho dá pro rozvoj Tmaně, Lounína, Slavíků i Havlíčkova Mlýna dělat mnohem více, než bylo uděláno v posledních letech.

Víme, že se zdaleka nevyužívá všech dostupných možností a prostředků, které k rozvoji obcí našeho typu nabízí přítomnost České republiky ve společenství zvaném Evropská unie. Víme, jaké se v tomto ohledu nabízejí možnosti, kterých by byla škoda nevyužít. Máme ve svých řadách i ve svém okolí na tuto problematiku odborníky, jejichž zkušeností bychom rádi využili.

Nabyli jsme dojmu, že jen naší přímou účastí v zastupitelstvu obce lze tyto naše myšlenky a plány prosadit a společně tak dosáhnout všeho toho, co bychom ve Tmani a okolí rádi vybudovali či změnili k lepšímu.

Naše dílčí cíle lze definovat do několika oblastí:

Sportovní vyžití

S dalším rozrůstáním naší obce je třeba dbát o trvalý rozvoj školních i mimoškolních aktivit našich dětí, aby nemusely za svými zájmy dojíždět do okolních obcí a měst. Chceme dosáhnout toho, aby jejich vztah ke sportu byl takový, jak ho známe my, z dob našeho dětství. Aby pro ně nebyl nepříjemnou povinností, ale aby se na něj naopak těšily a byl součástí jejich každodenního života a upřednostňovaly ho před lenošením u PC, mobilů, tabletů a podobných výdobytků dnešní moderní doby, tak jak je to dnes běžné.

V těsném sousedství fotbalového areálu, na nynější asfaltové ploše, bychom rádi, s využitím dotačních programů EU k tomu určených, vybudovali víceúčelové mantinelové hřiště na florbal, hokejbal, malou kopanou a další kolektivní sporty. Hřiště by při vhodných klimatických podmínkách, bylo možné v zimě přeměnit na kluziště využitelné k bruslení či lednímu hokeji. Na přilehlém obecním pozemku za hřištěm bychom pak následně rádi vybudovali prostranství s bikrosovou dráhou, určenou pro aktivity dětí a mládeže na kolech. Pokud budeme v těchto projektech úspěšní, nebráníme se v prostorách sportovního areálu ani myšlence vybudování malého rehabilitačního centra (sauny a vířivky), které by sloužilo nejen sportovcům, ale i ostatním občanům našich obcí. Rádi bychom se zaměřili i na to, aby toto sportovní zázemí bylo co nejvíce využíváno naší školou, v době jejích vyučovacích hodin, i místní školkou, ke sportovním aktivitám malých dětí.

Kultura a tradice

Domníváme se, že není zcela doceněna hodnota Kulturního domu ve Tmani a jeho využití je nedostatečné. Rádi bychom, aby toto zařízení v budoucnu sloužilo nejen při plesové sezóně, ale aby mohlo být využíváno celoročně, k divadelním představením, k výstavám, přednáškám, koncertům, diskotékám či třeba i k projekci na plátně, při významných sportovních událostech, jakými jsou například Olympijské hry nebo Mistrovství světa v ledním hokeji. Společná setkání při takových akcích vždy vedou k pospolitosti občanů a k udržování přátelských vztahů mezi občany obce, což je jedním z hlavních cílů našeho spolku.

Nedílnou součástí kulturního života obcí bylo vždy i pohostinství. Domníváme se, že jediná restaurace v obci, jejímž vlastníkem je navíc obec sama, by měla být na takové úrovni, aby byla obcí reprezentována, bez ohledu na to, zda je i obcí provozována či je v pronájmu někoho jiného. Její vnitřní i venkovní prostory i sociální zařízení by měly vypadat tak, aby sloužily nejen pro večerní stálé hosty, ale byla i útulným zázemím pro ostatní příchozí, ať již pro celé rodiny našich občanů či pro turisty a ostatní návštěvníky. Proto bychom se rádi zaměřili na rekonstrukci a modernizaci tohoto zařízení, včetně vybudování nového venkovního zastřešeného posezení.

Volnočasové aktivity

V minulosti, vznikly v obci některé studie, které zůstaly ležet ladem v zapomnění, přestože jejich myšlenky mohou být v dnešní době velmi aktuální. Při současných extrémních vedrech, jež nás s velkou pravděpodobností neminou ani v letech příštích, by jistě stálo za úvahu přebudovat s pomocí odborníků zdejší požární nádrž na plnohodnotné přírodní veřejné koupaliště.

Nedaleko od této nádrže, v těsné blízkosti zámku, se nachází malý domek sloužící v minulosti jako „váha“. Studie k němu již vypracovaná, přetváří tento objekt na malou cukrárnu, která by především v létě byla jistě vítaným cílem mnohých z nás.

Také k prostranství mezi zámkem a sídlištěm existuje studie, která nabízí vybudování oddychové parkové zóny se třemi vodními jezírky, které by bylo jistě vhodným místem pro relaxaci nejen starší generace, ale i pro rodiny s malými dětmi. Podobná studie existuje i pro lesopark, který spojuje Tmaň s Lounínem. Právě na tyto již hotové studie bychom se rádi zaměřili a s pomocí dotačních programů je uvedli do života.

Hospodaření a financování

Rádi bychom hospodařili s prostředky obce co nejefektivnějším a co nejtransparentnějším způsobem. Při plnění svých cílů uděláme maximum proto, aby k nim mohlo být co nejvíce využito finančních zdrojů mimo rozpočet obce, tedy z různých programů čerpání dotací z fondů Evropské unie od státu či z grantů nebo darů od jiných subjektů. Rádi bychom k tomu využili odborníky z tohoto oboru, za kterými stojí výsledky, v podobě mnohých úspěšných dokončených projektů financovaných převážně z prostředků EU. Domníváme se, že právě tyto zdroje nebyly doposud zdaleka tak využívány, jak by mohly být. Nechceme, aby v budoucnu docházelo k situacím, kdy jsou neúspěšně podané dotační projekty nahrazeny 100% financováním ze zdrojů obce, jako je tomu například v současnosti při rekonstrukci ulice Travnatka, která odčerpá z obecní pokladny cca 7 miliónů korun. Právě část těchto prostředků, by při úspěšném čerpání z dotací EU, mohlo být využito k jiným účelům, například k opravám a výstavbě chodníků v obci, jejichž stav je v některých částech žalostný a jejich používání, především pro starší občany a maminky s kočárky, je komplikované.

Nejsme zastánci zadlužování obce. Úvěr samozřejmě obec využít může. Ale o jeho přijetí se však může rozhodnout pouze v případě jasného, obecně prospěšného projektu a podrobné ekonomické rozvahy, která prokáže, že splácení úvěru nebude představovat pro obec velkou zátěž a neochromí financování rozvoje obce v jiných oblastech. To se týká například úvah o budoucnosti zchátralého zámku. Ten si zvelebení jistě zaslouží a my pro jeho záchranu uděláme maximum. Pokud by se to však mělo odehrávat v režii obce, musí být předem zcela jasno o budoucím využití, podmínkách financování rekonstrukce, nákladech na další provoz a o únosnosti pro rozpočet Tmaně. Bez takových podkladů nelze o podobné nákladné akci odpovědně rozhodnout. Navíc se domníváme, že o tak zásadních výdajích, které zatíží obecný rozpočet na mnoho let dopředu, by se mělo vždy rozhodovat v obecném referendu.

Podpora spolků

Jsme spolkem nedávno vzniklým a s úctou i respektem vzhlížíme k práci a výsledkům spolků, které mají na Tmani dlouholetou tradici. Spolek dobrovolných hasičů je nám všem příkladem svojí obdivuhodnou a úspěšnou prací s mládeží. Myslivecký spolek jde zase příkladem svojí organizovaností i nezištnou pomocí při mnohých činnostech obce. Tělovýchovná jednota i v dnešní složité době sdružuje sportovce v několika oddílech, které úspěšně naši obec reprezentují na různých sportovních úrovních. Klub důchodců je zase příkladným organizátorem výletů i jiných společenských akcí. I ostatní spolky zaslouží úctu a podporu. Rádi bychom rozvíjeli maximální spolupráci mezi těmito spolky a byli jim nápomocni při organizaci různých akcí, jejichž záměrem jsou především společná setkání našich obyvatel Tmaně, Lounína, Slavíků a Havlíčkova Mlýna. Stejnou pozornost o podporu bychom měli věnovat místům, kde se naši občané scházejí při těchto společensko-kulturních akcích. Zázemí v Lipkách nebo areál hasičů by měly mít i v budoucnu naši prioritu při jejich rozvoji a zušlechťování, aby byly tím ideálním místem pro naše společná setkávání.

Náš spolek nenese svůj název VIZZE 2022 jen tak náhodou. Vyjadřujeme v něm letopočet, ve kterém skončí právě to volební období, o kterém budete vy, svými hlasy, v blízké době rozhodovat. Letopočet, na jehož konci bychom rádi konstatovali, že se nám podařilo uskutečnit co nejvíce z našich plánů a cílů.

Dokážeme to však jedině v případě, že k tomu budeme mít i vaši podporu a vaše hlasy. Pokud se i vy chcete podílet na rozvoji naší obce, váš hlas pro nás je prvním, ale možná i tím nejdůležitějším krokem vaší pomoci…

za spolek VIZZE 2022
Jaromír Frühling
předseda spolku